Page 6 - 衛福季刊_No.19
P. 6

ҁഛڗ๫؂ਕ᜗ӻ

       ͂ி͑ᚃֱ၅ᐑྤ      ڐϋ࢕ࢬഐ࿴஝ᅼᐵʃdΎ̋ɪˇɿɾʷၾɛɹϼʷਪᕚdԴ੻࢕ࢬٙ˕ܵӻ୕ၾΪᏐঐɢ
      ᜊ੻ฏ̋ఊᑛၾঌࢮfϞᛠ׵Ϥdሊ͛၅л௅ܵᚃᓒɽڗಂ๫ᚥ؂ਕᇍఖe੶ʷٟึτΌၣ
      ഖඎঐdಂ஢ீཀִ݁eٟਜၾ͏଺΍Νᙳ˓dᐄி͑ᚃٙ਄ੰeֱ၅ᐑྤf
                                                  ˖ā௓ࣛʕ
      Ꮄʷڗ๫؂ਕcϞࣖ౤ʺ؂ਕඎঐ                  މл͏଺ፔ༔ڗ๫؂ਕ޴ᗫ༟ৃdሊ͛၅л௅
                                ׵2017ϋ11˜ணໄ1966ڗ๫؂ਕਖ਼ᇞdԨપБۃ
      Ң ਷ ϼ ϋ ɛɹ ˢ Է ׵ 2 0 18 ϋ ʊ ༺ ᐼ ɛɹ
                                5ʱᙒе൬ஷ༑ણ݄dོᎸ͏଺ε̋л͜fίʦ
      14.05%d˾ڌӊ7З͏଺ఱϞ1З݊৷ᙧڗ٫d
                                €2018ϋ11˜24˚1966ڗ๫؂ਕਖ਼ᇞတɓ඄ϋ
      ɰ˾ڌၽᝄ͍όᒕɝ˜৷ᙧٟึ™fΪᏐ৷ᙧڗ
                                ᐼ΍ଢ଼ጐ12ຬ1081ஷᅰdӊ˜୕ࠇʘӊ˚̻ѩᅡ
      ٫ḛ౽ḛঐɛɹٙᄣ̋dሊ͛၅л௅પ̈ڗ
                                ͂ඎdІ2017ϋ11˜ٙ189ஷdՑʦϋ10˜ӊʊ
      ๫ɤϋࠇ೥2.0d˜˸ɛމ͉™e˜ίήτϼ™e
      ˜ٟਜʷ๫ᚥ؂ਕ™ʘͦᅺdጐ฽̺ܔ΢ධڗ๫               ౤ʺЇ438ஷg͟Ϥ̙Ԉd͏଺࿁ڗ๫݁ഄʘࠠ
      ؂ਕ༟๕dԨீཀဆਗόࡌ͍d˸һεʩeһ௴               ൖၾࠗʲცӋf
      อٙ؂ਕʫ࢙dႾ˸຾᏶ႰΪʿɽᅰኽٙᏐ͜d
      һ̋൨ڐ͏଺ცӋd˸ಂಯჀ๫ᚥ٫ࠋዄeᄣආ               ίᓒɽ؂ਕඎঐ௅ʱd2018ϋʊ̺ܔ469ஈ˜ٟ
      ڗ٫͛ݺۜሯf                      ਜ዆Υۨ؂ਕʕː™€Ae829ஈ˜ልΥۨ؂


    4  2018. 12 / ୋ 19 ಂ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11